Shop Header

Regulamin

Regulamin konta klienta w sklepie internetowym www.krolestwopiekna.com.pl
określający m.in. zasady funkcjonowania konta, obowiązujący od dnia 19.12.2018 r.

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy: ALTER – EGO Patrycja Gawlas
Adres: Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice
Kontakt: tel. (+48) 720 825 320
e-mail: biuro@krolestwopiekna.com.pl
Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5482651565, REGON: 366450283
Numer rachunku bankowego: PKO BP 91 1020 2313 0000 3302 0602 6365

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 4 Wymagania techniczne

§ 5 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

§ 6 Warunki zawierania umowy sprzedaży

§ 7 Płatność

§ 8 Realizacja zamówień

§ 9 Reklamacje

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§ 12 Dane osobowe

§ 13 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Patrycja Gawlas, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALTER – EGO Patrycja Gawlas, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5482651565, REGON: 366450283, Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń.
 1. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod domeną: www.krolestwopiekna.com.pl.
 1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 1. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa elektroniczna. Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego/Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego/Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
 1. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Newsletter – uregulowana odrębnym regulaminem usługa elektroniczna. Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 1. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 1. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.krolestwopiekna.com.pl prowadzony jest przez Patrycję Gawlas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALTER – EGO Patrycja Gawlas, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowania działalności:

Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń i adres do doręczeń: ul.Franciszkańska 28/2, 40-707, numer NIP: 5482651565, REGON: 366450283, adres poczty elektronicznej: sklep@krolestwopiekna.com.pl , numer telefonu: (+48) 720 825 320.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 1. Zakres świadczonych usług – sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych do stylizacji rzęs, paznokci, makijażu permanentnego oraz artykułów jednorazowych, jak i dezynfekcji.
 1. Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego następujące usługi: utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym, przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym, za zgodą Kupującego/Usługobiorcy – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 1. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 1. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 1. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną lub poprzez stronę internetową.
 1. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Kupującego/Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres do korespondencji: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice

2. Adres e-mail: sklep@krolestwopiekna.com.pl

3. Numer telefonu: (+48) 720 825 320

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez  Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. 
 1. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. 
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1 i 2, konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.

 § 5 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWY

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto w sklepie”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@krolestwopiekna.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice
 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego/Usługobiorcę pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego/Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków tj. wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Złóż zamówienie”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego/Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: rodzaj produktu, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy produktów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krolestwopiekna.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice.

§ 6 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, tj. zawierają między innymi podatek VAT.
 1. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 1. Grafiki ilustrujące produkty są wyłącznie grafikami poglądowymi.
 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 1. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 1. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 1. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 7 PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP 91 1020 2313 0000 3302 0602 6365
 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem serwisów PayPal oraz Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych: http://www.paypal.com, http://www.przelewy24.pl.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem poszczególnych serwisów. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą: PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.  Cena dostawy zależna jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i jest określana w formularzu zamówienia.

6.  Miejscem dostawy produktu jest adres określony przez kupującego w formularzu zamówienia bądź przekazany sprzedawcy drogą mailową czy telefoniczną.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki realizacji zamówień z dostawą poza granice kraju będą ustalane indywidualnie z Kupującym.
 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka pocztowa.
 1. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób: – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką za pobraniem od dnia zawarcia umowy sprzedaży, – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.
 1. Na podstawie art. 545 Kodeksu cywilnego w razie przesłania produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zweryfikować przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 1. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.
 1. Składanie reklamacji na podstawie rękojmi następuje poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.
 1. W przypadkach gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice.
 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 1. Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 1. Uszkodzenia mechaniczne – nie będące wynikiem wad fabrycznych – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 1. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona Sprzedawca odeśle na koszt Kupującego reklamowany produkt Jeśli Kupujący nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po czym zostanie zniszczony.
 1. W przypadku odrzucenia reklamacji Kupujący może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji może zostać zutylizowany.
 1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 1. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze Kupującego.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 10 pkt 14  Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: – w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, – w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Zwrot towaru nastąpić powinien na adres: ul. Franciszkańska 28/2 40-707 Katowice  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY :

Nazwa firmy: ALTER – EGO Patrycja Gawlas

Adres: Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice

Kontakt: tel.(+48) 720 825 320

e-mail: biuro@krolestwopiekna.com.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5482651565, REGON: 366450283

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ……………………… następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data odbioru …………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Data i podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROZSZCZEŃ

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego/Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: – wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; – wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; – pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Usługobiorcę lub Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Otrzymaj zniżkę 10% na zakupy!

Zapisz się do naszego newslettera i odbierz kupon uprawniający do 10% zniżki na wartość całego koszyka (kupon należy wpisać podczas finalizacji zamówienia).

Dziękujemy za dodanie się do naszego newslettera! :) Twój kupon to: KUPON2019