Shop Header

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera dla sklepu internetowego www.krolestwopiekna.com.pl
określający m.in. zasady funkcjonowania newslettera, obowiązujący od dnia 19.12.2018 r.

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy: ALTER – EGO Patrycja Gawlas
Adres: Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice
Kontakt: tel.(+48) 720 825 320
e-mail: biuro@krolestwopiekna.com.pl
Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5482651565, REGON: 366450283
Numer rachunku bankowego: PKO BP 91 1020 2313 0000 3302 0602 6365

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługobiorcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Newsletter
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

1. Sprzedawca/Usługodawca – Patrycja Gawlas, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALTER – EGO Patrycja Gawlas, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5482651565, REGON: 366450283, Ul. Różana 44, 43-450 Ustroń.

2. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod domeną: www.krolestwopiekna.com.pl.

3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

6. Newsletter – uregulowana odrębnym regulaminem usługa elektroniczna. Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

7. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Adres do korespondencji: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice

2. Adres e-mail: biuro@krolestwopiekna.com.pl

3. Numer telefonu: (+48) 720 825 320

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768.

2. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji.

3. Dla korzystania z newslettera w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1 i 2, konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.

§ 4 NEWSLETTER

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

4. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

5. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krolestwopiekna.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Franciszkańska 28/2, 40-707 Katowice

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 5 REKLAMACJE

1 Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@krolestwopiekna.com.pl
2 Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Usługobiorcę lub Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: biuro@krolestwopiekna.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Otrzymaj zniżkę 10% na zakupy!

Zapisz się do naszego newslettera i odbierz kupon uprawniający do 10% zniżki na wartość całego koszyka (kupon należy wpisać podczas finalizacji zamówienia).

Dziękujemy za dodanie się do naszego newslettera! :) Twój kupon to: KUPON2019